INAUGURAL MESSAGE 2010 of Mayor Helen C. De Castro

The following is the Inaugural Message delivered by Helen C. De Castro, Re-elected Mayor of Bulan, on the occasion of her Oath taking on June 30, 2010. We shall be posting pictures and other materials of interest at the Bulan website before the end of July 2010.

——————————————————————————————–

Mayor Helen C. De Castro

Bulan, Sorsogon

Inauguration and Oath-taking Ceremony

of Newly- elected Municipal Officials

June 30, 2010/ 4:30 PM

Bulan Freedom Park


INAUGURAL MESSAGE 2010

The Honorable MTC Judge Emmerson Carpio;

Mga bag-o na Miembros san Sangguniang Bayan, sa Pamumuno ni

Vice-Mayor Marnellie B. Robles;

Mga Kapwa Trabahador sa Gobierno, mga Serbidor Publiko;

Mga Bisita;

Sa Entero na mga Kabungto Ko, Mga Pinapadaba na mga Bulaneno:

  1. I. INTRODUCTION:

Dios marhay na banggui tabi sa iyo entero!

Pasalamatan ko mun-a tabi an saato Honorable na MTC Judge Emmerson G. Carpio sa pag-onra niya sa ato niyan na magpasumpa sa amo mga Opisyales.  Kaogmahan ko man i-congratulate si Vice-Mayor Marnellie, nan an mga bag-o na Konsehales san Sangguniang Bayan ng Bulan. Congratulations man tabi, nan best wishes sa iyo mga Pamilya, nan an iyo mga kaurupod.

Niyan na adlaw, segun sa mando san ato Konstitusyon, sa entero na gobierno local sa bilog na Pilipinas, kasabay san ato bag-o na mga opiyales nasyonal, may seremonya sin pagsumpa o inagurasyon para sa mga bag-o na elihido na opisyales. Nan didi sa Bungto ta, yaa man kita niyan, nagpapartisipar sa seremonyas na ini, manungod sa destino san padaba ta na bungto, sa paagi namo na hinatagan niyo pagtiwala san nakaagi na eleksiyon. Ini an panahon o tiempo sin paglaom, pagtubod, nan pagpasalamat. As we witness local history unfold before us, and as we aspire to move toward a better destiny, we consider this moment as a moment of hope, faith and gratitude.

  1. II. PAGPASALAMAT:

An una na kamaw-otan ko, nan nato, an pasalamatan an  Mahal na Kagurangnan Dios, kay nangyari nan natapos ini na makasaysayan na Eleksiyon 2010 na matoninong nan matrangkilo. Natubod ako na an Mahal na Diyos man gihapon an may gabay sa ato entero. Ini dahilan na kadaghanan sa ato na mga Pilipino, nato na mga Bulanenyo, nangaradyi nan nagmaw-ot sin mayad na ehersisyo political. Sayo ini na karakter nan ugali sin mga taga-Bulan na dapat nato ika-orgulyo nan ikaogma. Ini na nangyari sayo man na regalo sa ato san Mahal na Kagurangnan.

Ikaduwa, ini man an oportunidad na ipahayag ko, sa ngaran man san ako Pamilya, an Pagpasalamat sa iyo entero, lalo na sa mga nagsuporta sa ako, nan sa amo mga Kaurupod sa Partido san Lakas Kampi CMD, dahilan sa pambihira na tiwala na inhatag niyo sa amo. Personalmente, dako-dako na kumpiansa an inhatag niyo sa ako na iboto gihapon bilang Mayor sa bungto ta sa pangtolo nan ultimo ko na turno. Kadaghan san dapat namo pasalamatan, batog sa mga nag-aasikaso sa Party Headquarters , abot sa mga lideres political, sa mga posters boys, pati sa mga volunteers sa barangay, hanggang sa ultimo na botante na, naasikaso man namo o dire, nagpahudam san kanira suporta sa amo.

  1. III. AN NAKAAGI NA KAMPANYA NAN ELEKSIYON:

Dire ko inhuna, nan talagang napangaratan ako, sa pambihira na resulta san ato eleksiyon local. Grabe ka-overwhelming an pagboto niyo sa ako. Nan ini an primero sa kasaysayan san Bulan na an Mayor hinatagan niyo sin pinakadako na mayoriya. San 2004, 16,500 an boto na hinatag niyo; san 2007, 17,400 na boto. Pero niyan na 2010, mas dako-dako na boto an inpaimod niyo sa paagi sin 23,300 na boto. Nan maski pa ngane biriyoon an boto san duwa ko na kalaban sa politika, naglalamang pa gihapon ako sa kanira sin sobra diyes mil na boto. Nan dire lang tabi yuon, binotohan pa niyo an pito sa mga kapartido ko na mga Konsehales, mayoriya na ini sa Sangguniang Bayan. Natubod ako na ini na pagdesisyon niyo niyan sayo na apirmasyon o pagkumporme sa amo pag-administrar san ato bungto.

Dire ko maiwasan sa okasyon na ini, na  magpahayag sa iyo  na ini na nag-agi na Kampanya nan Eleksiyon, sa pamate ko, mao na an pinaka-emosyonal na Eleksiyon para sa amo. Masasabi ko na mao ini an pinaka-emosyonal, nan nagdara sa amo sin grabe na kamunduan  sa dahilan na nakahampang namo an sayo na grupo sin mga kandidato na wara na sin hinimo sa tribuna o entablado kundi isabotahe, pakaraoton nan raw-ayon an pangaran san Pamilya De Castro sa hampang san Publiko sa Bulan. Alagad, tinios mi yuon, pinasensiya, pinatawad, nan dire kami nagbaba sa level nan klase san kanira pamumulitika nan pangampanya. Mas naghurandig nan nagtiwala kami sa pagiging matured san mga taga-Bulan. Mas nagtubod kami sa konsensiyoso na pagtimbang san mga taga-Bulan, nan sa pagdesisyon niyo para sa ato puturo. Personal namo na kaogmahan na dire kamo nadara san klase san kanira pangampanya, alagad lalo niyo pinaimod tabi na habo kirita sini na mga paagi sin politika.

Sa parte po namo na Pamilya De Castro, ini po na pagboto niyo sa ako na makumplehan ko an saako ikatolo na turno, sayo na pagpaimod tabi  pambihira na paghatag po niyo na mga taga-Bulan sin pagtiwala nan  pagpadaba sa amo. Kun iisipon baga, batog pa kan Guiming nan hasta niyan na turno, onom na na turno na dire niyo kami sinalidahan, nan bihirahonon an irog sini na mga situasyon politika sa ato komunidad. Alagad gusto mi tabi ipaisi sa iyo na dahilan sini na kumpiansa niyo, lalo tabi kami nagpapakumbaba sa iyo. Permi nakatanom sa puso nan isip namo na ini na tiwala inpahudam lang niyo sa amo. Nan aram namo na wara sin bagay na permanente sa kinab-an, lalo na an pagpugol sin autoridad nan poder. Naglilipas nan naglalaos an mga lideres. Importantehon didi na pilosopiya an tungkol sa integridad sin serbisyo publiko.

Sa mga dire nakasabay sa ako dahil sa manlaen-laen na rasones, personal man o politika, inpapaabot ko sa iyo na huyuon tabi an ungod ko  na pagrespeto sa derecho nan desisyon niyo. Padagos ako na mahinguha, bilang mayor nan magurang san bungto ta para sa kaayadan san entero. Dire tabi ako Mayor san mga nagsuporta lang sa ako, kundi Mayor tabi ako san entero na taga-Bulan, nan responsibildad ko an kaayadan san entero na taga-Bulan. Padagos ako na mahimo sin paagi, na awt pa man, magkasarabay nan magkasarayo kirita. Kirita-kita na mga taga-Bulan an dalan sa pag-unhan o pag-roro ta; wara iba kundi kirita–kita an madaramayan.

An saiyo tiwala, suporta nan pagsakripisyo sosolian namo sin tunay na pagserbisyo segun san mandando san amo posisyon sa abot san amo makakaya.

  1. IV. PILOSOPIYA POLITIKAL SAN ADMINISTRASYON DE CASTRO:

Sa Administrasyon san De Castro naging pilosopiya political na namo na an ananuman na desisyon, pagmanehar, pag-unhan o pagbabag-o san Komunidad, an dapat na sentro an Tawo, kita na mga Bulaneno. Pagtubod san amo Administrasyon na an kada ciudadano ta may dignidad na dapat irespeto, ipromoter nan paunhanon. Ini sa paagi sin Empowerment o an derecho na makapartisipar sa pagbilog sin mga desisyon para sa bungto ta. Mangyayari yoon sa paagi sin sayo na responsable na paggogobierno. We as leaders, are called to that Social Responsibility and a Concientisized Leadership that shall inspire our people to action and actualize and concretize the potentials of our people and our community.

Sa solod sin dowa na turno o seis anyos na ako an saiyo Mayor, naghinguha an saamo liderato na makaambag nan makadanun sa pagpundar, pagtindog nan pagpatalubo sini na bungto ta. Inaako namo na dire man kami an dahilan kun nano kay progresibo nan mayad an bungto ta. Kamu na mga ciudadano an dahilan kun nano kay progresibo nan mayad an bungto ta. Kami na mga lideres kasangkapan lang na mahatagan direksiyon yoon na progreso nan kaayadan. Magiging arogante kami kun sabihon namo na kami na mga lideres an nagdara sin progreso sa Bulan. Dire tabi. Kamo tabi an dahilan san pagprogreso ta. We leaders are just stewards of the community. This is a fundamental political philosophy that should make us leaders serve with humility.

Sa solod sini na primerong duwa ko na turno, naghinguha an saiyo lingkod, kaupod an Sangguniang Bayan,  na makalatag sin mga programa nan mga proyekto na makadanun sa pag-unhan san komunidad ta. Pinulsuhan nato an mga pangangaipo san ato mga ciudadano, both real and perceived, maski ngane baga daghanun an mga limitasyon ta, lalo na sa budget, pondo o rekursos pinansiyal. Pero dire man lang  pinansiya an kaipuhan para sa sayo na komunidad, kundi an mayad nan matoninong  na pag-urupod-upod  nan an pagmantenir sin mas masarig nan matibay na social fabric san mga Bulaneno.

Over the last six years, despite our limitations, our Local Government Unit tried to be as creative and as resourceful in order to meet the needs of our constituents.

  1. V. MGA PLANO  SAN  GOBIERNO LOKAL, 2010-2013:

Sa aga, Hulyo 1, mabatog na naman an panibag-o na turno san amo Administrasyon. Panibag-o ini na agyat sa amo na mga elihido na lideres, alagad padagos kita na ingigiyahan san bisyon nan misyon nato na makamantenir sin sayo na trangkilo, matoninong nan nagkakasarayo na komunidad, nagbabantay nan nagpopromoter san dignidad san ato mga konstituentes, nagpoprotehir san ato kapalibutan, habang insususog nato an sayo na sustainable development nan progreso san bungto ta, basi mapakay-ad ta an kamutangan san ato mga ciudadano.

An masunod na tolo kataon importante para sa ako sa dahilan na gusto ko man makabilin sin sayo na legasiya sa komunidad ta — legasiya sin tultol, mayad nan de-integridad na serbisyo publiko. Kun anano an naimud niyo na kahigusan nan seryoso na trabaho sini na nakaagi na duwa na turno, mas lalo pa namo inpapangako na  maiimudan niyo kami sin mas masigasig, mas maagap na pag-asikaso. Dire tabi mabag-o an klase sin panerbihan namo sa iyo, nan dire mabag-o an klase sin paki-upod namo saiyo.

Onra nan kaogmahan ko, na ilatag niyan sa iyo, an mga plano nan programa san ato Gobierno Lokal sa maabot na tolo kataon, sa paagi san ako Opisina nan Administrasyon.

UNA – Ipapadagos nato an HELEN PROGRAM — Health, Edukasyon, Livelihood o Pagbuhay, Environment nan Nutrisyon. Sa solod sin onom kataon, ini na lima na basic services programs an naging giya ko sa pag-administrar san Bulan. Lalo nato ini i-improve o pakay-adon. Kun ananuman an naging mga kakulangan hihipnuan ta basi lalo maging episyente an delivery ta sin basic services; Sa lado san Edukasyon, naging mainit ini na isyu san nakaagi na Eleksiyon. An ato mga educational programs lalo nato i-institutionalize, pero realistic, segun sa kakayahan ta sa pondo o budget local. Nagpa- preparar na ako sin sayo na komprehensibo na Educational Assistance Program para sa mga poor but deserving Bulaneno College Students basi maka-ayuda  sa kanira pag-escuela.

Mapatindog kita sin mas dako na Bulan Health Center nan Birthing Facility didi sa may Barangay Aquino, botnga san 509th Police Station nan Municipio. Isyu baga ini na Pawa Hospital ta, pero dire nato sadire yuon na pasilidad kaya limitado an pagdanun ta doon.  Mas masayon na para sa ato an mga emergencies lalo pa na duwa na an Ambulancia ta.

IKADUWA — Lalo ta tabi pakusugon an Peace and Order nan Public Safety Programs. Nagdadako an Bulan, nagdadaghan an papolasyon, mas nagdadako an mga bisita ta sa bungto. Ini sa paagi sin mas mayad nan mas episyente na Traffic Management Program, kumprehensibo na Disaster Management Program, Anti-Illegal Drugs Advocacy, nan Women and Children’s Rights Advocacies;

IKATOLO —  Hatagan  ta sin mayor na atensiyon an pagpakusog san Ekonomiya ta sa Bulan, sa negosyo, sa pag-oma, pangisda; Hahatagan ta  pansin an livelihood trainings ta; techno-vocational skills enhancement programs para sa mga out-of school youths, nan graduates nato; job placement activities kadanon an mga placement agencies. Plano ta  na pakusugon nan ma-institutionalize an Coastal Resource Management Programs pareho sin pag-instolar mga artificial reefs sa ato kadagatan basi mag-daghan an isda ta; pakusugon lalo an Bantay-Dagat program; mapaadal  kita sa Seaweeds Production kay may resources kita didi; Nan mabutang kita saro na Revolving Fund para sa kapakinabangan san mga paraoma nan mga paraisda. Ipupursige ta na an Investment Incentives activities para sa mga investor sa negosyo didi sa Bulan; Mabutang kita Bagsakan ng Bayan sa may Old Jeepney Terminal sa relanse, para sa mga produkto ta didi sa Bulan; lalo nato mamanteniron an mga Farm-to Market Roads nato — padagos na pag-abri, pagmantenir nan pag-improve suon na mga arterial roads para sa mga kabarangay ta; Nan mahanap kita paagi na maka source out kita mga proyekto pang-imprastraktura, hale kan Governor nan National Government na makadanon sa pagbuhay ta didi sa Bulan.

Dahil wara na kita masyado problema sa Bus Terminal sa Fabrica, popokusan ko naman niyan na didi sa Poblacion mahingayad,  mapormal nan mapagayon an paradahan o Terminal san mga paraTraysikol nan Parapadyak, nan kaupod na didi an de-kalidad na Jeepney nan FX Vans  Terminal. Sayo ini na sector sin pagbuhay na maw-ot nato na mapamutang man sin mayad.

IKAOPAT — Ipapadagos ta na an sayo na komprehensibo na Tourism, History and Culture Heritage Development Program. Ini na programa sa turismo, historya nan kultura an kalag (soul) sin sayo na komunidad. Pobre kuno an sayo na komunidad na wara labot o pakamangno o pag-intindi sa sadire na kaagi-agi, nan inutil kono an mga lideres na dire nagmamangno sa kasaysayan san kaniya komunidad na mao an sugpon nan giya/guide san presente nan puturo ta. An sabi sin sayo na German Philosopher, na ngaya, a community is only politically mature depending upon its own historical maturity. Mapokus kita sa sayo na comprehensibo na Poblacion Improvement Program kay basi kaaya-aya an ato Poblacion. An Pblacion baga an pinaka-bintana san ato bungto.

IKALIMA — Mahanap na kita, nan kun puwede, makapatindog na sin bag-o na Sementeryo o municipal memorial park, possible sa may Lahong o Beguin o Fabrica, harayo na sa sentro dahilan na may long-term focus ini.

Sa Lunes, Hulyo 5, hihimuon nato an Executive- Legislative meeting sa Inaugural Session san Sangguniang Bayan na inpapamunuan niyan ni Vice- Mayor Marnellie. Imbitado tabi nato an entero na Kapitanes san Bulan nan an mga Department Heads san Municipio kay basi  mailatag nato an Executive nan Legislative Agenda  para sa masunod na tolo kataon. Didi nakasalalay an magiging direksiyon san ato Gobierno Lokal. An saako Executive Agenda ipapahayag ko sa kanira sa Lunes.

Sa niyan, mas mapapadali na nato na maaraman an mga kaipuhan pangkomunidad nato dahilan sa naipamutang na nato an Community-Based Monitoring System o CBMS, nan an SLGR o State of Local Governance Report. Ini an reference points nato san mga development prospects nato para sa Bulan.

  1. VI. PAGLAOM PARA SA BUNGTO TA:

Sa primerong duwa na turno, may had-it ako na basi kun ikumparar an amo administrasyon sa mga nakaagi na administrasyon, nan dire ko maabot an inlalaom sa sayo na lider. Alagad niyan, yuon na had-it nasalidahan sin mas hararom na kumpiansa, dahilan sa inpaimod nan inpahudam niyo na tiwala sa ako tabi. Niyan, mas inspirado nan mas may pokus nan direksiyon ako dahil sa iyo.

This Inauguration Event is a moment of challenge, and of hope, of faith, and of thanksgiving. As it is necessary, we shall move on to help better the Bulaneno Community, not in a laxed pace, but vigorous and strong, sure and undaunted.

Bilang Lider, aram ko tabi na nakaatang sa ako an magub-at na kargo sin sayo na magurang. Simbagon ko ini dire lang sa iyo kundi sa Mahal na Dios. Simbagon namo ini dire lang sa presente na henerasyon kundi parte man kami na responsable sa kaayadan san maabot na henerasyon nan puturo san bungto ta. An pagdesisyon ta niyan sayo na pagdesisyon sa puturo nan destino ta.

Ini tabi na pagdesisyon niyo na itiwala sa amo an pagrenda san gobierno local ta dire namo sasayangon. Hihirutan mi ini na tiwala, nan papakay-adon namo an pag-asikaso sa obligasyon na inpakargo niyo sa amo.

Pero, aayuon ko gihapon tabi an saiyo mahalagahon na paki-kooperar nan kolaborasyon sa ato Gobierno Lokal. Entero an mga plano nan hihimuon namo wara saysay kun dire tabi niyo kami danunan. Daghanun an gusto namo himuon, pero kaipuhan mi an danun niyo.

An sabi ni Presidente Abraham Lincoln san Amerika, na ngaya, “The best thing about the future is that it comes only one day at a time…”.  Ngaya, an kadianisan san puturo kay kada adlaw mo lang ini inlalakaw. Simplehon lang ini na kaisipan pero hararomon an kahulugan.

Precioso an kada adlaw kun ini hatagan mo sin puso nan kahulugan.  Inpapangako ko sa iyo na hihimuon ko,  bilang Mayor niyo, na an kada adlaw magiging adlaw sin serbisyo publiko na may integridad nan may pagmakulog. Padaba ta ini na bungto nan dire ta siya pababayaan.

Magdaranunan nan magkasarayo kita para sa kaayadan san bungto ta.  Salamat, nan Dios Mabalos tabi sa iyo entero!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Local Government Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s